فهرست قیمت پایه محصولات پتروشیمی

نام محصول مارکت قیمت تاریخ
HSFO 380CST PG 514.57 $ 2024-02-27
Gasoil 10 ppm PG 125,000.00 $ 2023-10-01
HSFO 180 CST PG 507.23 $ 2023-10-01
Gasoil 10 ppm PG 125,000.00 $ 2023-10-01
HSFO 180 CST PG 507.23 $ 2023-10-01
Gasoil 10 ppm PG 125,000.00 $ 2023-10-01
HSFO 180 CST PG 507.23 $ 2023-10-01
نام محصول ترم تحویل قیمت دیتاشیت
Coated Prilled/Jumbo FOB BND 360.00 $ دانلود
Coated Prilled/Bulk FOB BND 330.00 $ دانلود
Granular Urea/Bulk FOB 330.00 $ دانلود
Granular Urea/Jumbo Break Bulk FOB 345.00 $ دانلود
Granular Urea/50kg Bags FOB 360.00 $ دانلود
Granular Urea/Jumbo FOB 360.00 $ دانلود
Granular Urea/50Kg Bags EX-Warehouse BND 345.00 $ دانلود
Granular Urea/Jumbo FCA 360.00 $ دانلود
Coated Prilled/Jumbo Break Bulk FOB BND 345.00 $ دانلود
Coated Prilled/50 Kg Bags FOB BND 360.00 $ دانلود
Coated Prilled/50 Kg Bags EX-Warehouse BND 345.00 $ دانلود
Coated Prilled/50 Kg Bags FCA-Shiraz 335.00 $ دانلود
Uncoated Prilled/Jumbo FOB 370.00 $ دانلود
Uncoated Prilled/50 Kg Bags FOB BND 370.00 $ دانلود
Uncoated Prilled/Jumbo FCA-Shiraz 345.00 $ دانلود
نام محصول ترم تحویل قیمت دیتاشیت
MDPE MFI3713 FCA 960.00 $ دانلود
LDPE LEC1969 FCA 959.00 $ دانلود
LDPE LIM1922 FCA 955.00 $ دانلود
LDPE LFI2119 FCA 955.00 $ دانلود
HDPE HBM4265 FCA 935.00 $ دانلود
HDPE HFI5110 FCA 940.00 $ دانلود
HDPE HBM5510 FCA 940.00 $ دانلود
HDPE HEX4460 'PE80' FCA 990.00 $ دانلود
LLDPE 209AA FCA 1,000.00 $ دانلود
HDPE CRP100 B FCA 1,080.00 $ دانلود
LDPE 2420E02 FCA 960.00 $ دانلود
LLDPE 22B02 FCA 935.00 $ دانلود
LLDPE 22B03 FCA 945.00 $ دانلود
HDPE EX5 FCA 1,005.00 $ دانلود
HDPE BL3 FCA 950.00 $ دانلود
LDPE 2420H FCA 960.00 $ دانلود
HDPE 62N07 FCA 960.00 $ دانلود
LDPE 2426E02 FCA 985.00 $ دانلود
LLDPE 22B02KJ FCA 955.00 $ دانلود
PBR 1220 FCA 1,150.00 $ دانلود
PBR 1220-OFF FCA 1,035.00 $ دانلود
نام محصول ترم تحویل قیمت دیتاشیت
Monoethanolamine (MEA) FCA 1,060.00 $ دانلود
Monoethylene glycol (MEG) FCA 210.00 $ دانلود
Diethylene Glycol (DEG) FCA 713.00 $ دانلود
Vinyl Acetate Monomer (VAM) FCA 900.00 $ دانلود
DEA FCA 990.00 $ دانلود
نام محصول دیتاشیت قیمت تاریخ
LDPE 020 دانلود 40,800 تومان 1402-08-28
HDPE F7000 دانلود 38,800 تومان 1402-08-28
HDPE 6200 36,000 تومان 1402-08-28
HDPE 0035 دانلود 38,000 تومان 1402-08-28
HDPE BL3 دانلود 37,000 تومان 1402-08-28
HDPE 5510 دانلود 37,600 تومان 1402-08-28
HDPE X5 دانلود 37,400 تومان 1402-08-28
HDPE PE100 46,500 تومان 1402-08-28
LDPE 075 دانلود 48,000 تومان 1402-08-28
LDPE 0190 دانلود 40,000 تومان 1402-08-28
2420 LDPE E02 دانلود 39,200 تومان 1402-08-28
2426 LDPE E02 دانلود 40,000 تومان 1402-08-28
LDPE 2420 H دانلود 39,900 تومان 1402-08-28
LDPE 2102TX دانلود 38,800 تومان 1402-08-28
LLDPE 209 دانلود 42,100 تومان 1402-08-28
LLDPE 22B02 دانلود 39,100 تومان 1402-08-28
HDPE 52518 دانلود 39,000 تومان 1402-08-28
HDPE 52B18 دانلود 37,000 تومان 1402-08-28
HDPE HI500 دانلود 45,500 تومان 1402-08-28
HDPE 62N07 دانلود 35,000 تومان 1402-08-28
PP C30S دانلود 77,500 تومان 1402-08-28
PP 510 L دانلود 77,500 تومان 1402-08-28
PP Z30S دانلود 62,300 تومان 1402-08-28
PP 552R دانلود 61,700 تومان 1402-08-28
PP 440 L دانلود 63,300 تومان 1402-08-28
PP R40 دانلود 62,500 تومان 1402-08-28
PP PR 340 دانلود 58,200 تومان 1402-08-28
PP RP345 دانلود 63,000 تومان 1402-08-28
PP ZR340 دانلود 63,000 تومان 1402-08-28
PP MR230 دانلود 81,000 تومان 1402-08-28
ABS150 دانلود 67,800 تومان 1402-08-28
N50 دانلود 69,500 تومان 1402-08-28
PS 7240 دانلود 40,800 تومان 1402-08-28
PS 1540 دانلود 39,200 تومان 1402-08-28
PS 1551 دانلود 37,100 تومان 1402-08-28
نام محصول ترم تحویل قیمت آنالیز
قیمت هفتگی سایر محصولات - 514.57 $ -

درباره ما

پتروبورس با هدف رشد و توسعه صادرات محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی از سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را شروع کرد .

برای رسیدن به این هدف با شعار بهترین مشاوره و بهترین قیمت وبهترین سرویس دهی تا مقصد و با بازاریابی و بستر سازی مناسب برای توانست افتخارات بسیاری در زمینه صادرات محصولات پلیمری و شیمیایی و پالایشگاهی ... کسب نماید

وبلاگ نمایش همه